rekrutacja 2018/19

NABÓR » rekrutacja 2018/19

 ZOBACZ INFORMATOR O SZKOLE

 

WEWNĄTRZSZKOLNE  ZASADY REKRUTACJI

 do Branżowej Szkoły I stopnia nr 5

 w Zespole Szkół Rzemieślniczych w Szczecinie

 

                                    ROK SZKOLNY 2018/2019

Branżowa Szkoła I stopnia nr 5 kształci na poziomie 3 letniej szkołybranżowej I stopnia we wszystkich zawodach występujących w klasyfikacji szkolnictwa zawodowego.

 I.   O przyjęcie do klasy pierwszej ubiegać się mogą absolwenci gimnazjum, którzy uzyskają status młodocianego pracownika.

 II.   Dokumenty, jakie należy złożyć ubiegając się o przyjęcie do BSI nr 5

zalogować się do elektronicznego systemu rekrutacji, a następnie dostarczyć do szkoły:

- podanie (specjalny druk do pobrania w sekretariacie szkoły)

- podanie o przyjęcie do internatu (tylko uczniowie zamiejscowi)

- 2 fotografie

- umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego (tylko umowy na odpowiednich drukach i właściwie wypełnione), zgodnie z kodeksem pracy.

 - zaświadczenie o braku przeciwwskazań do wykonywania danego zawodu (wydane przez lekarza medycyny pracy)

- kopia świadectwa ukończenia gimnazjum

- kopia zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego

- odpis aktu urodzenia

- karta zdrowia

- opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości zatrudnienia osoby, która nie ukończyła 16 lat w celu przyuczenia do wykonywania określonego zawodu lub nauki w danym zawodzie.

- orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w przypadku uczniów niepełnosprawnych posiadających umowę o pracę, podpisaną z pracodawcą

III. O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej decyduje suma uzyskanych punktów (maksymalnie 200). Na pulę 200 punktów składa się:

1. maksymalnie 100 punktów za wyniki egzaminu gimnazjalnego - 0,2 pkt za każdy punkt procentowy z zakresu:

 • języka polskiego (max 20 pkt)
 • historii i wiedzy o społeczeństwie (max 20 pkt)
 • matematyki (max 20 pkt)
 • przedmiotów przyrodniczych: biologii, geografii, fizyki, chemii (max 20 pkt)
 • języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym (max 20 pkt)

2. maksymalnie 100 punktów za świadectwo ukończenia gimnazjum:

a) w tym maksymalnie 80 punktów za oceny uzyskane na świadectwie z wybranych przedmiotów : 

 • język polski
 • matematyka
 • język obcy nowożytny
 • geografia

 b) Komisja kwalifikacyjno – rekrutacyjna może przyznać do 20 punktów kandydatom zgodnie z zasadą :

 • celujący - 20 punktów
 • bardzo dobry - 16 punktów
 • dobry - 12 punktów
 • dostateczny - 8 punktów
 • dopuszczający - 2 punktów

c) 5 punktów za ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem

d) dodatkowo  15  punktów za zdobycie tytułu finalisty konkursu o zasięgu wojewódzkim lub ponad wojewódzkim (załącznik Nr 1)

Absolwenci ubiegający się o status pracownika młodocianego pracownika przyjmowani są do szkoły na podstawie umowy o praktyczną naukę zawodu.

Umowa o naukę zawodu może być podpisana z zakładem posiadającym uprawnienia  do szkolenia młodocianych. Kandydaci do szkoły mogą tymczasowo złożyć odpowiednie zaświadczenie, z którego wynika, że uczeń będzie przyjęty w określonym zawodzie na zajęcia praktyczne na okres nauki zawodu – zaświadczenie musi być poświadczone przez pracodawcę oraz odpowiedni cech rzemieślniczy (dotyczy zakładów pracy zrzeszonych  w organizacjach rzemieślniczych).

 

I. Terminy dostarczenia dokumentów i wykonania czynności zmierzających do przyjęcia ucznia:

 - logowanie w systemie elektronicznym NABÓR, podanie do szkoły, podanie o internat, dwie fotografie, zaświadczenie lekarskie, odpis aktu urodzenia, karta zdrowia.

wg harmonogramu ogłoszonego w późniejszym terminie

 - dostarczenie świadectwa ukończenia gimnazjum, zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego

wg harmonogramu

II. Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do klasy pierwszej

wg harmonogramu ogłoszonego w późniejszym terminie

III. Kandydaci umieszczeni na listach przyjętych są zobowiązani odebrać skierowanie na badanie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywaniu zawodu ( dotyczy uczniów na warsztatach szkolny)

wg harmonogramu

IV. Dostarczenie zaświadczeń lekarskich zawierających orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz oryginałów świadectw ukończenia gimnazjów i zaświadczeń o wynikach egzaminu gimnazjalnego o ile nie zostały one złożone wcześniej

wg harmonogramu

 V. Listy uczniów przyjętych do szkoły wywieszone zostaną

wg harmonogramu

VI. Przyjmowanie kandydatów w przypadku wolnych miejsc odbywać się będzie do 28.08.2017r. O przyjęciu do szkoły decyduje kolejność zgłoszeń. Oddziały klasowe muszą liczyć 22 osoby. W przypadku mniejszej ilości uczniów, może wystąpić sytuacja konieczności zmiany szkoły.

 

Załącznik Nr 1

Wykaz konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim, przeprowadzonych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz.U. z 2002r.,  Nr 13, poz. 125) wydanego na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)

 

Konkursy dla uczniów gimnazjum,których organizatorem jest Zachodniopomorski Kurator Oświaty:

˗ Konkurs Polonistyczny,

˗ Konkurs Matematyczny,

˗ Konkurs Chemiczny,

˗ Konkurs Biologiczny,

˗ Konkurs Geograficzny,

˗ Konkurs Języka Angielskiego,

˗ Konkurs Języka Niemieckiego.

˗ Konkurs Fizyczny,

˗ Konkurs Historyczny z Elementami Wiedzy o Społeczeństwie.

 

Finalistą konkursu przedmiotowego jest uczeń, który wziął   udział w etapie wojewódzkim konkursu.

Tytuł laureata uzyskują  uczestnicy etapu wojewódzkiego każdego konkursu, którzy uzyskali co najmniej80% punktów możliwych do zdobycia.

 

 

 • Dodaj link do:
 • digg.com
 • delicious.com
 • wykop-pl
 • facebook.com
Facebook