REKRUTACJA_2017

NABÓR » REKRUTACJA_2017

WEWNĄTRZSZKOLNE  ZASADY REKRUTACJI

do Branżowej Szkoły I stopnia nr 5

w Zespole Szkół Rzemieślniczych w Szczecinie

 ROK SZKOLNY 2017/2018

Zasady rekrutacji opracowane zostały na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 14.03.2017 (Dz.U. z 2017r. poz.60), i zgodnie z Zarządzeniem nr 24/2017 Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 12.04.2017r.

Branżowa Szkoła I stopnia nr 5 kształci na poziomie 3 letniej szkoły zawodowej we wszystkich zawodach występujących w klasyfikacji szkolnictwa zawodowego.

 I. ZASADY REKRUTACJI 

 1. O przyjęcie do klasy pierwszej ubiegać się mogą absolwenci gimnazjum, którzy uzyskają status młodocianego pracownika.
 2. Dokumenty, jakie należy złożyć ubiegając się o przyjęcie do Branżowej Szkoły I stopnia nr 5: 

zalogować się do elektronicznego systemu rekrutacji a następnie dostarczyć do szkoły: 

- wniosek nabór 2017 - https://nabor.pcss.pl/szczecin/

- 2 fotografie,

- umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego ( tylko umowy na odpowiednich drukach i właściwie wypełnione ), zgodnie z kodeksem pracy,

- zaświadczenie o braku przeciwwskazań do wykonywania danego zawodu (wydane przez lekarza medycyny pracy na podstawie skierowania od pracodawcy),

- kopia świadectwa ukończenia gimnazjum,

- kopia zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego,

- odpis aktu urodzenia (kserokopia),

- karta zdrowia,

- opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości zatrudnienia osoby, która nie ukończyła 16 lat w celu przyuczenia do wykonywania określonego zawodu lub nauki w danym zawodzie,

- orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w przypadku uczniów niepełnosprawnych posiadających umowę o pracę, podpisaną z pracodawcą. 

 1. O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej decyduje suma uzyskanych punktów (maksymalnie 200). Na pulę 200 punktów składa się: 

a) maksymalnie 100 punktów za wyniki egzaminu gimnazjalnego - 0,2 pkt za każdy punkt

procentowy z zakresu: 

- języka polskiego (max 20 pkt)

- historii i wiedzy o społeczeństwie (max 20 pkt)

- matematyki (max 20 pkt)

- przedmiotów przyrodniczych: biologii, geografii, fizyki, chemii (max 20 pkt)

- języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym (max 20 pkt) 

b) maksymalnie 100 punktów za świadectwo ukończenia gimnazjum, w tym maksymalnie 72 punktów za oceny uzyskane na świadectwie z wybranych przedmiotów: 

- język polski

- matematyka

- język obcy nowożytny

- geografia 

 1. Komisja kwalifikacyjno – rekrutacyjna może przyznać do 200  punktów kandydatom, zgodnie z zasadą:
 • celujący            - 18 punktów
 • bardzo dobry     - 17 punktów
 • dobry               - 14 punktów
 • dostateczny      - 8 punktów
 • dopuszczający   - 2 punktów
 • dodatkowo max 18 punktów za zdobycie tytułu finalisty konkursu o zasięgu wojewódzkim lub ponad wojewódzkim
 • dodatkowo za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej max 3 punkty
 • dodatkowo 7 punktów za ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem 
 1. Absolwenci ubiegający się o status pracownika młodocianego pracownika przyjmowani są do szkoły na podstawie umowy o praktyczną naukę zawodu. 

Umowa o naukę zawodu może być podpisana z zakładem posiadającym uprawnienia do szkolenia młodocianych. Kandydaci do szkoły mogą tymczasowo złożyć odpowiednie zaświadczenie,
z którego wynika, że uczeń będzie przyjęty w określonym zawodzie na zajęcia praktyczne na okres nauki zawodu – zaświadczenie musi być poświadczone przez pracodawcę oraz odpowiedni cech rzemieślniczy (dotyczy zakładów pracy zrzeszonych  w organizacjach rzemieślniczych).

 II. Terminy dostarczenia dokumentów i wykonania czynności zmierzających do przyjęcia ucznia: 

 1. logowanie w systemie elektronicznym NABÓR, 

09.05.2017-21.06.2017 do godz. 15:00 

 1. dostarczenie kserokopii świadectwa ukończenia gimnazjum, kserokopii zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, 

23.06.2017-27.06.2017 do godz. 15:00 

 1. Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do klasy pierwszej. 

03.07.2017r.  godz. 15:00 

 1. Potwierdzenie woli nauki przez kandydata 

07.07.2017 r. do godz. 12:00 

 1. Listy uczniów przyjętych do szkoły wywieszone zostaną 

26.07.2017 godz. 12:00

III. Przyjmowanie kandydatów w przypadku wolnych miejsc odbywać się będzie do 28.08.2017r. Lista kandydatów w naborze uzupełniającym będzie podana 29.08.2017 roku. O przyjęciu do szkoły decyduje kolejność zgłoszeń. Oddziały klasowe muszą liczyć 28-30 osób. W przypadku mniejszej ilości uczniów, może wystąpić sytuacja konieczności zmiany szkoły.

 • Dodaj link do:
 • digg.com
 • delicious.com
 • wykop-pl
 • facebook.com
Facebook