WEWNĄTRZSZKOLNE OCENIANIE

DOKUMENTY » Dokumenty dla uczniów i rodziców » WEWNĄTRZSZKOLNE OCENIANIE

Wewnątrzszkolne Ocenianie w Zespole Szkół Rzemieślniczych w Szczecinie

Dotyczy: Branżowej Szkoły I stopnia nr 5 i Centrum Kształcenia Zawodowego nr 1.

Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania odbywa się w ramach oceniania wewnątrzszkolnego.

1. Wewnątrzszkolne Ocenianie ma na celu:

- udzielenie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu rozwoju,

- wdrożenie do samodzielności i samooceny,

- wdrożenie ucznia do systematycznej pracy,

- rozwijanie odpowiedzialności ucznia za osobiste postępy w edukacji szkolnej,

- dostarczenie nauczycielowi informacji, w jakim stopniu zostały osiągnięte cele założone w procesie dydaktycznym i wychowawczym,

- uzyskanie informacji o postępach wiedzy i umiejętności ucznia,

- dostarczenie rodzicom informacji o mocnych i  słabych stronach ucznia w zakresie nauki i zachowania.

2. Ocenianie wewnątrzszkolnych osiągnięć ucznia, w tym ucznia, który ma trudności w uczeniu się lecz pozostaje w normie intelektualnej polega na rozpoznawaniu przez nauczyciela poziomu i postępów w opanowaniu przez niego wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej, z uwzględnieniem standardów egzaminacyjnych i realizowanego programu nauczania.

3. Rok szkolny w BS I stopnia nr 5  zaczyna się 1 września, a kończy 31 sierpnia następnego roku i składa się dwóch semestrów. Klasyfikowanie w pierwszym semestrze jest klasyfikowaniem semestralnym. Klasyfikowanie w drugim semestrze jest klasyfikowaniem rocznym.

4. Cykl nauczania w CKZ nr 1 przebiega w systemie:

- klasy wielozawodowe I, II, III (system przemienny w tygodniu, teoria ogólna + zajęcia praktyczne w całym roku szkolnym),

- zajęcia praktyczne w zakładzie pracy (w ciągu roku szkolnego przed lub po turnusach w klasach I, II, III),

- nauczanie przedmiotów zawodowych w klasach wielozawodowych Zespołu Szkół Rzemieślniczych odbywa się na turnusach zawodowych I, II i III stopnia., odpowiednio po 4 tygodnie w 1., 2., i 3 klasie,

- czas trwania turnusów jest zgodny z planami nauczania, na podstawie których w każdym roku szkolnym jest opracowany szczegółowy plan – terminarz przebiegu nauczania; klasyfikowanie na koniec turnusu jest klasyfikowaniem rocznym.

5. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz rodziców o wymaganiach edukacyjnych oraz o sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów, trybie i sposobie podwyższenia oceny końcowej z przedmiotu i zachowania, przyjętych programach i obowiązujących podręcznikach. Wychowawcy klas w tym samym terminie informują uczniów oraz rodziców o zasadach oceniania zachowania. Poinformowanie uczniów nauczyciele potwierdzają zapisem tematu lekcji w dzienniku lekcyjnym. Ponadto uczniowie dokonują zapisu w zeszytach przedmiotowych o wymaganiach edukacyjnych i przedstawiają swoim rodzicom do podpisu.

6. Nauczyciele CKZ nr 1 na początku każdego turnusu informują uczniów/ słuchaczy o wymaganiach edukacyjnych oraz o sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów, trybie i sposobie podwyższenia oceny końcowej z przedmiotu i zachowania, przyjętych programach i obowiązujących podręcznikach. Poinformowanie uczniów nauczyciele potwierdzają zapisem tematu lekcji w dzienniku lekcyjnym. Ponadto uczniowie/ słuchacze dokonują zapisu w zeszytach przedmiotowych o wymaganiach edukacyjnych.

7. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów). Opatrzone są informacją zwrotną w formie komunikatu uwzględniającego mocne strony ucznia.

8. Sprawdzone i ocenione prace pisemne uczeń otrzymuje do wglądu podczas lekcji, na której omawiane są wyniki pracy klasowej lub sprawdzianu; jego rodzice – na pisemną prośbę mogą umówić się z nauczycielem prowadzącym w celu obejrzenia prac swojego dziecka.

9. W uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony na czas określony, w całości lub częściowo z wychowania fizycznego i technologii informacyjnej. Decyzję o zwolnieniu podejmuje dyrektor szkoły na podstawie wniosku rodzica oraz opinii wydanej przez lekarza. W przypadku zwolnienia całościowego  w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony/a”.

a) na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, nauczyciel jest zobowiązany obniżyć wymagania na poszczególne oceny w stosunku do ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się lub deficyty rozwojowe, uniemożliwiające sprostanie wymaganiom edukacyjnym wynikającym z programu nauczania,

b) w przypadku posiadania przez ucznia orzeczenia o specjalnych potrzebach edukacyjnych w uczeniu się wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną przedstawia je do końca września roku szkolnego, w którym odbywa się egzamin zawodowy,

c) przy ustaleniu oceny z wychowania fizycznego nauczyciele biorą pod uwagę indywidualne predyspozycje i możliwości ucznia, a w szczególności wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywaniu się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, (frekwencję, przygotowanie do, zajęć, chęci),

d) przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej.

10. Oceny bieżące – cząstkowe i klasyfikacyjne semestralne oraz roczne ustala się według następującej skali:

stopień

skrót literowy

wartości liczbowe

celujący

 cel.

6

bardzo dobry

 bdb.

5

dobry

 db.

4

dostateczny

 dst.

3

dopuszczający

 dop.

2

niedostateczny

 ndst.

1

Przy wystawianiu ocen bieżących - cząstkowych dopuszcza się stosowanie przy ocenie znaków „+” i „-”.

11. Uczeń jest promowany do klasy programowo wyższej jeżeli uzyskał wszystkie oceny  przedmiotów obowiązkowych powyżej niedostatecznego z zastrzeżeniem punktu 32. Roczna ocena z zajęć dodatkowych nie ma wpływu na promocję ani na ukończenie szkoły. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną zachowania. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na promocję. Obowiązują następujące oceny klasyfikacyjne zachowania semestralne roczne: wzorowe, bardzo dobre, dobre, poprawne, nieodpowiednie i naganne. Kryteria tych ocen podane są w załączniku: kryteria oceny zachowania ucznia.

12. Formy kontroli wiadomości i umiejętności:

a) odpowiedzi ustne w czasie lekcji wprowadzających nowy materiał jak i w czasie lekcji powtórzeniowych; podczas odpowiedzi ustnej ocenie podlega:

- poprawność merytoryczna,

- samodzielność odpowiedzi,

- sposób, jakość i precyzja formułowania myśli,

b) prace pisemne:

- wypracowanie,

- prace domowe,

- dyktando,

- praca klasowa / sprawdzian,

- kartkówka,

-  test.

13. Uczeń powinien być systematycznie oceniany przy wykorzystaniu różnych form sprawdzania wiedzy i umiejętności. Uczeń powinien być oceniany przynajmniej raz w miesiącu w dowolnej formie, a na turnusach I, II, i III stopnia przynajmniej raz na tydzień.

14. O przewidywanej pisemnej pracy klasowej nauczyciel informuje uczniów z tygodniowym wyprzedzeniem. W ciągu tygodnia mogą być dwie prace klasowe (z różnych przedmiotów). Prace klasowe sprawdzone i ocenione nauczyciel przekazuje uczniom do wglądu w ciągu dwóch tygodni. Praca klasowa jest formą sprawdzenia wiadomości umiejętności, nie może jednak obejmować więcej niż jednego działu programowego.

15. Kartkówka jest formą sprawdzenia bieżących wiadomości i umiejętności, obejmuje treści z trzech ostatnich lekcji i może być przeprowadzona na każdej lekcji bez zapowiedzi. Kartkówki winny być oceniane w ciągu tygodnia i przekazywane uczniom do wglądu.

16. Prace pisemne są obowiązkowe.

17. Informacje o osiągnięciach uczniów zawarte są w:

- dzienniku lekcyjnym,

- arkuszu ocen,

- pracach klasowych przechowywanych przez nauczyciela do końca danego roku szkolnego,

- zeszycie zajęć praktycznych,

- zeszytach przedmiotowych ucznia,

- karcie osiągnięć ucznia.

18. Temat pracy klasowej i ocena z niej winna być zapisana w dzienniku lekcyjnym kolorem zielonym.

19. Uczeń może być nieprzygotowany do lekcji w przypadku dłuższej choroby lub innej dłuższej nieobecności usprawiedliwionej. Fakt ten zgłasza nauczycielowi na początku lekcji po sprawdzeniu obecności. W przypadku nie zgłoszenia nieprzygotowania do lekcji uczeń może otrzymać ocenę niedostateczną.

20. Oceny klasyfikacyjne bieżące, semestralne i roczne ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne, a ocenę zachowania - wychowawcy klas w porozumieniu z nauczycielami uczącymi w danej klasie oraz po dokonaniu samooceny oraz oceny koleżeńskiej. Oceny z zajęć praktycznych ustalają instruktorzy zajęć praktycznych lub nauczyciele praktycznej nauki zawodu.

21. Na miesiąc przed końcem semestru nauczyciel przedmiotu informuje ucznia i za jego pośrednictwem rodziców o zagrożeniu oceną niedostateczną. Dokonuje tego przez zapis w i-dzienniku. W przypadku turnusów I, II i III stopnia o zagrożeniu oceną niedostateczną nauczyciel powiadamia tylko uczniów na tydzień przed ukończeniem zajęć. Szkoły kierujące swoich uczniów na dokształcanie teoretyczne kontaktują się z CKZ w sprawie postępów w nauce swoich uczniów.

22. Nauczyciel przedmiotu wystawia ocenę semestralną, roczną klasyfikacyjną biorąc pod uwagę pracę ucznia w ciągu całego semestru/ roku  i spełnienie przez niego wymagań edukacyjnych. Na co najmniej dwa tygodnie przed radą pedagogiczną klasyfikacyjną nauczyciel informuje ucznia i jego rodziców o proponowanej ocenie. Uczeń za zgodą nauczyciela może w ciągu tygodnia uzupełnić niewielkie braki, sprostać wymaganiom, a tym samym uzyskać ocenę wyższą od przewidywanej.

23. Ocenę klasyfikacyjną semestralną i roczną zachowania ustalają wychowawcy po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia. Ocenę semestralną przyjmuje się za roczną. Uczeń ma prawo do jej podwyższenia po zawarciu odpowiedniego kontraktu z wychowawcą i wypełnieniu wymagań w nim zapisanych.

24. Oceny klasyfikacyjne winny być ustalone nie później niż jeden tydzień przed terminem posiedzenia klasyfikacyjnej rady pedagogicznej w Zespole Szkół Rzemieślniczych, a na turnusach zawodowych I, II i III stopnia na dwa dni przed zakończeniem kursu.

25. Uczeń może być nieklasyfikowany z jednego lub kilku przedmiotów, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny z powodu nieobecności na zajęciach, przekraczających połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia. W przypadku nieklasyfikowania z zajęć edukacyjnych w dokumentach wpisuje się „niesklasyfikowany/a”.

26. Uczeń nieklasyfikowany z powodu obecności usprawiedliwionej może zdawać egzamin klasyfikacyjny, występując z wnioskiem potwierdzonym przez wychowawcę klasy lub turnusu wraz z adnotacją osoby wyznaczonej przez Dyrektora szkoły kierującej na turnus do Dyrektora CKZ. Termin egzaminu ustala Dyrektor z rodzicami ucznia, a w przypadku słuchacza CKZ   - ucznia i  szkoły kierującej, lecz nie później niż w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

27. Na prośbę ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.

a) Egzamin klasyfikacyjny składa się z części pisemnej oraz ustnej, z wyjątkiem egzaminu z technologii informacyjnej, wychowania fizycznego, zajęć praktycznych, z których powinien mieć formę ćwiczeń praktycznych.

b) Dla ucznia nieklasyfikowanego z zajęć praktycznych z powodu usprawiedliwionej nieobecności, szkoła w porozumieniu z instruktorem praktycznej nauki zawodu, ustala formę i tryb uzupełnienia programu nauczania i termin egzaminu klasyfikacyjnego celem ustalenia oceny klasyfikacyjnej z zajęć praktycznych.

28. Termin egzaminu klasyfikacyjnego wyznacza dyrektor szkoły po uzgodnieniu z uczniem lub jego rodzicami, a w przypadku słuchacza CKZ - także ze szkołą kierującą. Egzamin przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora Szkoły:

- nauczyciel zajmujący stanowisko kierownicze – jako przewodniczący,

- nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne/ praktyczne  – jako egzaminator,

- nauczyciel prowadzący dane lub pokrewne zajęcia edukacyjne – jako członek komisji.

29. Ustalona przez nauczyciela ocena niedostateczna roczna może być zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego, gdy uczeń posiada nie więcej niż dwie oceny niedostateczne.

30. Uczeń, który otrzyma jedną lub dwie oceny niedostateczne -  na wniosek swój lub rodziców wyrażony na piśmie, może zdawać egzamin poprawkowy. Uczestnik turnusu zawodowego, w analogicznej sytuacji – na wniosek swój, po poinformowaniu szkoły macierzystej, może zdawać egzamin poprawkowy. Dyrektor w terminie do końca zajęć dydaktyczno-wychowawczych ustala termin egzaminu poprawkowego na ostatni tydzień roku szkolnego.

31. Uczeń, który uzyskał ze wszystkich przedmiotów określonych w szkolnym planie nauczania ocenę wyższą od oceny niedostatecznej otrzymuje promocję do klasy wyższej.

32. Uczeń ukończył szkołę, jeżeli ze wszystkich objętych planem nauczania przedmiotów uzyskał oceny wyższe od niedostatecznych.

33. Egzaminy poprawkowe przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora Szkoły w składzie jak dla egzaminów klasyfikacyjnych;

a) termin egzaminu poprawkowego wyznacza Dyrektor Szkoły w ostatnim tygodniu roku szkolnego,

b) egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz ustnej, z wyjątkiem egzaminu z technologii informacyjnej, wychowania fizycznego, zajęć praktycznych, z których egzamin powinien mieć formę ćwiczeń praktycznych,

c) uczeń może złożyć zastrzeżenie do egzaminu poprawkowego w terminie trzech dni, po tym terminie ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.

34. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych odpowiednim dokumentem nie przystąpił do egzaminu poprawkowego lub klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, określonym przez Dyrektora Szkoły (termin egzaminu poprawkowego ustalony jest nie później niż do końca września).

35. Uczeń, który nie zdał jednego egzaminu poprawkowego z obowiązujących zajęć może otrzymać promocję do klasy wyższej za zgodą Rady Pedagogicznej jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego, jeżeli te obowiązujące zajęcia edukacyjne zgodnie ze szkolnym planem nauczania są realizowane w klasie programowo wyższej.

36. Z przeprowadzonych egzaminów klasyfikacyjnych i poprawkowych sporządza się odpowiednie protokoły, które stanowią załącznik do arkusza ocen – do protokołu załącza się pisemne prace ucznia oraz informację o ustnych odpowiedziach.

37. Uczeń nieklasyfikowany z jednego lub więcej przedmiotów i nie przystępujący do egzaminu klasyfikacyjnego przestaje być uczniem szkoły.

38. Uczeń może otrzymać świadectwo szkolne z wyróżnieniem, jeśli posiada minimum średnią ocen 4,75 oraz zachowanie minimum bardzo dobre. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię albo/i etykę, do średniej ocen klasyfikacji rocznej lub końcowej wlicza się także roczne oceny uzyskane z tych zajęć wg skali ocen przyjętej w tej klasie.

a) ocena z religii (etyki) nie ma wpływu na promocję uczniów do następnej klasy,

b) uczeń może uczestniczyć w zajęciach religii lub/i etyki, jeżeli jego rodzice (opiekunowie prawni) wyrażą takie życzenie. W kolejnym roku szkolnym takie życzenie może być zmieniane,

c) żaden uczeń, który uczestniczy lub nie uczestniczy w zajęciach religii (etyki) nie może być z tego powodu dyskryminowany.

39. Przyjmuje się następujące formy powiadamiania rodziców o postępach uczniów:

- zebranie z rodzicami,

- rozmowy indywidualne,

- kontakty telefoniczne,

- listy,

- informacje w zeszytach przedmiotowych.

- i-dziennik

- e-mail

40. Jeżeli uczeń lub jego rodzice/prawni Opiekunowie nie zgadzają się przewidywaną roczną o ceną klasyfikacyjną z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, z którą zostali zapoznani przez  Wychowawcę klasy w terminie 1 miesiąca przed rocznym zebraniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej, to zgłaszają swoje zastrzeżenia do Dyrektora szkoły w formie pisemnej (podanie, wniosek) w terminie 3 dni roboczych od dnia zapoznania z przewidywana oceną (ocenami). Pisemny wniosek należy złożyć w sekretariacie szkoły.

41. Sprawdzenie poziomu wiedzy i umiejętności Ucznia po wyrażeniu niezgody Ucznia lub Jego Rodziców/opiekunów prawnych z przewidywaną roczną oceną klasyfikacyjną z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych odbywa się w formie pisemnej i ustnej, oddzielnie dla każdych zajęć edukacyjnych, dla których uczeń lub jego Rodzice/prawni Opiekunowie nie zgadzają się z przewidywaną roczną oceną klasyfikacyjną w terminie 7 dni roboczych od zgłoszenia zastrzeżeń -  wpłynięcia do szkoły pisemnego wniosku lub podania Ucznia lub jego Rodziców/prawnych Opiekunów.

42. Dyrektor szkoły w ciągu kolejnych 3 dni roboczych (od wpłynięcia wniosku lub podania do sekretariatu szkoły) informuje na piśmie Ucznia lub jego Rodziców/prawnych Opiekunów o wyznaczonym terminie (dniu), czasie i miejscu, w którym odbędzie się Pisemne i ustne sprawdzenie umiejętności i wiedzy ucznia w zakresie danych zajęć Edukacyjnych.

43. Sprawdzenia wiedzy i umiejętności Ucznia przeprowadza Nauczyciel danych zajęć edukacyjnych, w obecności nauczyciela sprawującego funkcję kierowniczą wskazanego przez Dyrektora szkoły, nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych oraz nauczyciela prowadzącego zajęcia.

44. Z przeprowadzonych czynności sprawdzających sporządza się protokół (oddzielny dla każdych zajęć edukacyjnych).

45. Pisemny wniosek Ucznia lub jego Rodziców/prawnych Opiekunów oraz protokół z przeprowadzonych czynności sprawdzających dołącza się do arkusza ocen. Do protokołu dołącza się pisemne prace Ucznia i informację o jego ustnych odpowiedziach.

46. Ocenę uzyskaną przez Ucznia w trakcie w/w czynności sprawdzających uznaje się za ostateczną przewidywaną roczną ocenę klasyfikacyjną z danych obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.

47. W przypadku ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania Dyrektor powołuje komisję w składzie:

- dyrektor szkoły lub nauczyciel na stanowisku kierowniczym jako przewodniczący,

- wychowawca klasy,

- wskazany przez Dyrektora nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie,

- pedagog,

- przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego,

- przedstawiciel Rady Rodziców.

48. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu w wyznaczonym terminie może do niego przystąpić w dodatkowym terminie wyznaczonym przez Dyrektora Szkoły.

49. Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych otrzymują z tych zajęć roczną ocenę klasyfikacyjną – celujący.

50. Wewnątrzszkolne Ocenianie będzie podlegało ewaluacji i weryfikacji.

51. Zmiany w Wewnątrzszkolnym Ocenianiu dokonuje Rada Pedagogiczna po zakończonym roku szkolnym.

52. W sprawach nie ujętych w pkt. 1 - 51, a dotyczących Wewnątrzszkolnego Oceniania, decyzję podejmuje Dyrektor Szkoły w oparciu o obowiązujące przepisy.

 

 

Przyjęto na Radzie Pedagogicznej 29.11.2019

 

  • Dodaj link do:
  • digg.com
  • delicious.com
  • wykop-pl
  • facebook.com
Facebook